develop free website


Komplexní správa nemovitosti 

Komplexní správa nemovitosti je soubor všech základních služeb, které nabízíme, abychom vám zajistili bezproblémový chod vaší nemovitosti.

Komplexní správa nemovitosti pro SVJ, či bytová družstva je tvořena těmito činnostmi:

Jde o službu pro ty, kteří chtějí maximum odpovědnosti a starostí
převést na profesionální správcovskou firmu.Sháníte nového správce pro Váš dům? Chcete mít větší přehled za nejlepší možnou cenu?
Nabízíme toto:

1. Vedení, aktualizace a archivace administrativní, účetní a technické dokumentace k nemovitosti
Veškeré zákonem stanovené dokumenty k archivaci zakládáme a vedeme v našich archivech, pravidelně je aktualizujeme a doplňujeme. Ostatní dokumenty můžeme archivovat za poplatek. Vše v souladu s nařízením GDPR. Dokumenty jsou vždy k nahlédnutí autorizovaným osobám po předchozí domluvě u nás v kanceláři, na adrese Nad Cihelnou 1146/16a na Praze 4, nebo zajistíme jejich sken a zaslání emailem.
2. Vedení účetnictví
Účetnictví je vedeno v plném rozsahu dle zákona o účetnictví, prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu a v souladu s Českými účetními standardy. V účetnictví navazujeme na předanou účetní závěrku – řádnou/mimořádnou. Výstupem z účetnictví je účetní závěrka dle §18 odst. 1 ZoUCE – tedy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k účetní závěrce v elektronické podobě (PDF) určené ke zveřejnění ve Sbírce listin.
3. Evidence jednotek, osob a jejich pravidelná aktualizace
Pravidelná administrativní pasportizace objektu (jednotky, jejich výměry, vlastníci jednotek a jejich podíl na společných částech budovy, uživatelé jednotek s aktuálními kontaktními údaji).
4. Tvorba a evidence předpisů plateb
5. Evidence všech plateb
Měsíční kontrola výpisů z bankovních účtů společenství, následné rozřazení příjmů a výdajů, dle dodavatelů služeb a jednotlivých vlastníků.
6. Zasílání upomínek a čtvrtletního přehledu výboru SVJ, či BD
Na základě zjištěných kontrol v evidenci plateb se zasílají vlastníkům, kteří se dostali do prodlení, emailové upomínky. V upomínkách jsou uvedeny instrukce pro provedení platby. Čtvrtletně je zasílán email výboru společenství s přehlednou tabulkou, obsahující dlužníky.
7. Vymáhání pohledávek a zajištění právního servisu
Pohledávky, vzniklé z neplnění závazků, plynoucích ze zálohových plateb na sužby a správu domu a pozemku, případně pronájmu, řešíme nejprve emailovou upomínkou a snahou kontaktovat dlužníka. Pokud dlužník nereaguje ani na tuto výzvu, tak po dohodě s výborem předáváme celou situaci k řešení našim právním zástupcům.
8. Tipování plateb
Na základě došlých faktur od všech dodavatelů služeb pro SV a plánů zálohových plateb jsou připraveny platební transakce v internetovém bankovnictví pro potvrzení, tzv. autorizaci výborem společenství. Současně se přikládají všechny tyto faktury emailem a zasílají se výboru společenství pro kontrolu a autorizaci plateb.
9. Zpracování ročního Vyúčtování služeb, řešení reklamací, odesílání přeplatků a kontrola nedoplatků
Náklady na plnění spojené s užíváním jednotek a náklady na správu domu a pozemku jsou v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb. (zákon o službách) vyúčtovány a zaslány výboru společenství ke schválení, při dodání všech potřebných podkladů, nejpozději 100 dnů od skončení zúčtovacího období. Po odsouhlasení Vyúčtování služeb výborem společenství, zasíláme Vyúčtování služeb všem vlastníkům jednotek v digitální podobě – emailem.
Při dotazech, či reklamacích, řešíme s vlastníky jednotek jednotlivé požadavky k jejich Vyúčtování služeb, které v neodkladných případech předáváme výboru společenství  k rozhodnutí. 
Odeslání přeplatků z Vyúčtování tipujeme po uplynutí reklamační doby, na základě emailem potvrzeného čísla bankovního účtu, do internetového bankovnictví. Během následujícího období současně kontrolujeme i úhrady nedoplatků z Vyúčtování služeb.
10. Hlídání a zajištění všech revizních kontrol, včetně zajištění odstranění závad z těchto kontrol
V návaznosti na povinnost spravovat, udržovat majetek a zajistit jeho bezproblémové fungování, poskytujeme v naší standardní službě i technickou správu nemovitosti, která obsahuje zejména hlídání a zajištění všech potřebných revizních kontrol. Náš technik spravuje a archivuje veškeré revize a zajišťuje, aby byli aktuální, platné a případně zajistí odstranění závad z revizí.
11. Náš technický pracovník 12x ročně (1x měsíčně) navštíví Vaši nemovitost a celou ji projde.
Zkontroluje její stav, případné drobné nedostatky v domluveném rozpočtu odstraní na místě a na případné větší nedostatky upozorní výbor společenství. Jednou za rok vykoná hloubkovou kontrola domu, při které se zaměří zejména na tyto oblasti: interiér, exteriér, střecha, sklepní prostory a garáže. Cílem pravidelné roční kontroly je vytvořit o domě pro jeho majitele a správce nezávislý a základní přehled o jeho technickém stavu. Zaměřen je na zkvalitnění bytových potřeb jeho obyvatel a součástí jsou plány údržby, oprav a nezbytné revizní termíny a jejich plnění. Přehled současně navrhuje efektivní řešení odstranění závad a lze jej použít na budoucí plány oprav a údržby bytového domu.

Adresa

Začněte žít s.r.o.
Jahodova 2240
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 25951629
DIČ: CZ25951629

Kontakt

Email: info@zacnetezit.cz
telefon:  +420 731 071 863
číslo účtu:
2001982308 / 2010