html web templates

Obchodní podmínky


Provozovatel: Začněte žít s r.o., Jahodova 2240, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 25951629

1. - Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Začněte žít s.r.o., (dále jen „zhotovitel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.zacnetezit.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.zacnetezit.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. - Uzavření kupní smlouvy
2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a služeb. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a služeb, a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb.
2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodávkou služeb, s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodávkou služeb, s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní zhotovitele platí pouze v případech, kdy jsou služby nebo zboží doručovány v rámci území České republiky.
2.4. Smluvní vztah mezi zhotovitelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zhotovitelem zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.5. Kupující bere na vědomí, že zhotovitel není povinen uzavřít obchodní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily obchodní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
2.6. Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky služeb a dodání zboží.

3. - Cena služeb a zboží a platební podmínky
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit zhotoviteli také náklady spojené s provedením služby, balením a dodáním zboží - "poštovné a balné", nebo "dopravu na místo vykonání služby". Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním služeb a zboží.
3.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí služeb nebo zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví zhotovitel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví zhotovitel kupujícímu elektronicky a zašle na email kupujícího v případě uskutečnění objednávky služeb, a nebo po uskutečnění objednávky zboží. V papírové podobě pak je zasílán pouze na vyžádání.

4. - Odstoupení od kupní smlouvy
4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.
4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být zhotoviteli prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny zhotovitele, pokud se s kupujícím nedomluví zhotovitel jinak.
4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy zhotoviteli (celkem má kupující na vrácení 24 dní). Zboží musí být zhotoviteli vráceno nepoškozené a, je-li to možné, v původním obalu a s původním označením.
4.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je zhotovitel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno nebo opotřebeno.
4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí zhotovitel kupní cenu (poníženou o náklady vynaložené na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Zhotovitel je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
4.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, vzniká zhotoviteli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je zhotovitel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. - Přeprava a dodání zboží nebo služeb
5.1. Způsob doručení zboží a služeb určuje zhotovitel, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
5.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky zhotovitele.

6. - Odpovědnost za vady, záruka
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti zhotovitele za vady, včetně záruční odpovědnosti zhotovitele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
6.2. Zhotovitel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc nebo dodávané služby jsou ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je zboží nebo služby bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, zhotovitelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc nebo služby takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí, nebo pro který se věc obvykle používá.
6.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby zhotovitel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci či služeb o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během tří (3) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7. - Další práva a povinnosti smluvních stran
7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží nebo služeb.
7.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží nebo služeb) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu - viz. "Právní stanovisko" internetového obchodu www.zacnetezit.cz.
7.3. Kupující bere na vědomí, že zhotovitel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením - viz. "Právní stanovisko" internetového obchodu www.zacnetezit.cz.

8. - Závěrečná ustanovení
8.1. Zhotovitel je oprávněn k prodeji svého a zboží a služeb. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
8.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Začněte žít s.r.o.
Václav Řehák
jednatel
V Liberci dne 18.07.2020

Adresa

Začněte žít s.r.o.
Jahodova 2240
580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 25951629
DIČ: CZ25951629

Kontakt

Email: info@zacnetezit.cz
telefon:  +420 731 071 863
číslo účtu:
2001982308 / 2010